شهرک کوهپا رویان

شهرک جنگلی منطقه ونوش قرار دارد یکی از شهرک های خوب منطقه می باشد.

 

ویدیو شهرک کوهپا

 

خرید زمین شهرک کوهپا