شهرک پزشکان ایزدشهر

برای خرید ویلا در شمال خصوصا خرید ویلا ساحلی شهرک پزشکان با قدمت
و کیفیت شهرک یکی از از کاندیدهای شهرک برند در شمال می باشد این شهرک که ساحلی بوده و در حال حاضر نیز ساخت و ساز های جدید و مدرن نیز در این شهرک در جریان می باشد و برای سرمایه گذاری یکی از بهترین ها می باشد.

ویدیو شهرک پزشکان