آپارتمان های شهرک خانه دریا

مجموعه آپارتمان های خانه دریا ساخت های قدیم و جدید داخل شهرک خانه دریا
آپارتمان های قدیمی ۳ طبقه و بدون آسانسور و آپارتمان های ۵ طبقه و آپارتمان های جدید با آسانسور

خرید آپارتمان خانه دریا

تصاویر مجموعه آپارتمان نیلوفر خانه دریا

مجموعه بقیه آپارتمان های خانه دریا