شهرک سی بن ونوش

شهرکی زیبا آرام و دنج در بهترین منطقه با ساخت های اصولی و با فاصله بدون مشرف 

محوطه سازی بسیار زیبا بلوار وسیع و بزرگ در وسط شهرک دارای نگهبانی و سرویس های داخلی به همراه مدیریت  شهرک و نگهبانی

ویدیو شهرک سی بن