شهرک کوشا رویان

شهرک کوشا رویان یکی از بهترین شهرک های جنگلی منطقه سیاهرود رویان می باشد.

 

ویدیو شهرک کوشا 

 

 

تصاویر شهرک کوشا 

 

ویدیو شهرک کوشا