شهرک کوشا رویان

شهرک کوشا رویان یکی از بهترین شهرک های جنگلی منطقه سیاهرود رویان می باشد.

ویدیو شهرک کوشا 

ویدیو شهرک کوشا 

تصاویر شهرک کوشا