شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر شمال که از دو بخش شمالی و جنوبی تشکیل شده است
بخش جنوبی دارای دو قسمت بافت قدیم و بافت جدید می باشد که هر کدام
دارای زیبایی خاص خودش می باشد.

ویدیو شهرک خزرشهر

 

 

ویدیو شهرک خزرشهر جنوبی

 

 

نقشه شهرک خزرشهر شمالی

نقشه خزرشهر جنوبی